Betingelser for kjøp

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1) Anvendelse
De aktuelle salgs- og leveringsbetingelsene for Northcom (tidligere Wireless Communication) gjelder for salg av produkter og tjenester fra Northcom, med mindre de er fritatt eller endret gjennom en annen skriftlig avtale. Kundens spesifikasjon av særskilte eller generelle vilkår i tilbudsgrunnlaget, ordren, aksepten, kjøpsbetingelsene m.m. anses ikke å være et fritak fra disse vilkår, om ikke Northcom skriftlig har akseptert unntaket.

2) Priser
Alle oppgitte priser i f.eks. kataloger, på hjemmesider, annonser eller annen informasjon, angis i norske kroner, og er eksklusivt mva., annen skatt, offentlig avgift og frakt. Northcom forbeholder seg retten til å endre priser uten varsel.
Småordregebyr kr. 300,- ved ordre under kr. 1.000,- eks. mva. netto.

3) Tilbud og aksept
Dersom ikke annet avtales skriftlig, er et tilbud fra Northcom kun gyldig ved skriftlig godkjennelse innen 5 dager fra tilbudet er gitt. Northcom forbeholder seg retten til å selge varen i mellomtiden. Om ordrebekreftelsen avviker fra kundens ' ordre vedrørende tillegg, innskrenkninger eller forbehold, og kunden ikke ønsker å akseptere disse forandringene, skal Northcom meddeles dette innen 8 dager. Om ikke, gjelder Northcom’ ordrebekreftelse alene.

4) Forbehold om varelager
Om ikke annet er skriftlig avtalt, er et tilbud fra Northcom på varer som ikke finnes på eget lager, gitt med forbehold om at man kan skaffe gjeldende varer, og alle tilbud gis også med forbehold om endrede betingelser for inn- og utleveranser av varer. Om dette blir aktuelt, har Northcom rett til å ta tilbake sitt tilbud, uten at det gir mottakeren av tilbudet, muligheten til å reise krav av noe slag mot Northcom. Dette gjelder tilsvarende, om ordren aksepteres av Northcom.


5) Opplysninger veiledning m. m.
Produktinformasjon, illustrasjoner, tegninger og tekniske data som f.eks. volum, lastekapasitet, ytelse, åpningstider, svartider og liknende produktbeskrivninger, brosjyrer, PowerPoint presentasjoner på Northcom’ hjemmeside m.m. er kun veiledende. Northcom’ opplysninger er kun bindende når en skriftlig garanti tilbys som en del av avtalen. Kunden har fullt ansvar for valg av ytelse, inkludert om kunden kan oppnå det forventede resultatet og de forventede funksjonene, og at tjenesten eller produktet kan fungere i kundens eksisterende eller foreslåtte operative miljø.

6) Levering og leveringstid
Northcom skal levere de produkter/tjenester som man har blitt enige om i henhold til ordre, ordrebekreftelse eller annen inngått avtale (heretter kalt ”avtalen”). Levering skjer FCA Northcom (INCOTERMS 2000), om ikke annet avtales skriftlig i det konkrete tilfellet. Dersom levering ikke kan skje, står varene for kundens regning og risiko på Northcom’ lager. Northcom kan kreve lagerleie, få omkostninger dekket m. m.
Det oppgitte leveringstidspunktet er beregnet ut i fra beste skjønn, og ikke bindende for Northcom, med mindre det er avtalt en fast leveringstid for hele leveransen eller deler av denne. Er det avtalt en fast leveringstid, har Northcom rett til å forlenge denne med inntil 14 arbeidsdager regnet fra siste dag av den avtalte leveringstiden. Om Northcom overskrider denne fristen vesentlig, kan kunden heve kjøpet, med mindre Northcom leverer innen minimum 10 arbeidsdager fra kunden har varslet heving.

Velger kunden å heve avtalen, har kunden kun rett til å få erstatning for utlegg som gjelder den forsinkede leveransen, men ingen erstatning for øvrig. Kunden kan ikke kreve annen kompensasjon begrunnet i den oppståtte forsinkelsen, og er således forhindret fra å kunne kreve erstatning, inklusiv erstatning for direkte tap, tapte inntekter eller indirekte skader.

Om Northcom’ forsinkelse skyldes forhold kunden kan holdes ansvarlig for, f.eks. at kunden endrer konfigurasjon eller kravspesifikasjon, eller at kunden kommer med nødvendige tekniske spesifikasjoner eller andre opplysninger, eller bytte av kundens nøkkelpersoner, endres Northcom’ leveringstid tilsvarende det antall dager kundens forsinkelse tilsier.

7) Betaling
Kjøpesummen forfaller til betaling senest den forfallsdatoen som er oppgitt på fakturaen. Om ikke annet avtales skriftlig skal betaling skje netto kontant. Om ikke forfallsdato er angitt skal betaling skje ved levering. Ved forsinket betaling kan Northcom ta et forsinkelsesgebyr på 10 %.

Kunden fritas ikke for noen del av kjøpesummen som motregning eller mulig krav som kan avledes fra andre rettsforhandlinger, og kunden kan heller ikke holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av forsinkelser, reklamasjon eller annet motkrav som berør den aktuelle leveransen.


8) Eiendomsforbehold
Produktene er Northcom’ eiendel til de er fullt betalt, noe som også inkluderer rente- og/eller andre kostnader.


9) Garanti
Northcom gir kunden garanti minimum tilsvarende den Northcom har fra sine underleverandører-/produsenter. Se Northcom’ hjemmeside (Service & Support) eller de enkelte leverandørenes/produsentenes sider for å få eksakte garantibestemmelser og garantitid. Det er ingen annen garanti fra Northcom med mindre dette avtales skriftlig.
Kunden har ansvar for å sende inn utstyret hvor man påberoper seg garanti. Kunden skal dekke alle kostnader til dette. Om kunden ønsker å få garantiservice utført på kundens egen eller annen adresse kan dette avtales separat med Northcom, vil kunden stå ansvarlig for reisekostnader og arbeidstid for Northcom’ personal.


10) Reklamasjoner, klager og feil
Kunden forplikter seg til å kontrollere leveransen med en gang den er mottatt, for å undersøke eventuelle feil. Om kunden konstaterer en feil skal kunden senest 10 arbeidsdager etter mottak sende en skriftlig reklamasjon til Northcom.
Før skriftlig reklamasjon gjennomføres skal kunden kontakte Northcom i henhold til kontaktinformasjonen som finnes på Northcom’ hjemmeside.
Om reklamasjonen ikke gjennomføres riktig, eller om kunden unnlater å reklamere innen fristen, mister kunden retten til å klage på feil.
Northcom’ ansvar for feil og mangler er alltid og i enhver situasjonen begrenset til at Northcom bestemmer om ny leveranse skal skje, om feilen skal repareres eller at kunden får beskjed om at Northcom tilbakeviser at det foreligger feil eller mangler. Kunden kan ikke benytte uautoriserte til å rette feil eller mangler.

Northcom skal ikke under noen omstendighet ha ansvaret for skader som skyldes at kjøperen har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser.
Northcom garanterer ikke at de leverte produktene fungerer feilfritt eller uten avbrudd, eller at eventuelle feil i programvare eller programmering vil bli rettet.

11) Software
Ved hver leveranse av software er det særskilte lisensvilkår. Disse vilkårene utgjør et direkte rettsforhold mellom kunden og rettighetsinnehaveren.
Northcom frasier seg alt ansvar for feil eller mangler i software, og henviser kunden til å ta direkte kontakt med opphavsrettsinnehaveren.


12) Produktansvar
Northcom er kun ansvarlig for bestemmelsene i produktansvarsloven man ikke kan fraskrive seg i denne avtalen. Northcom frasier seg ansvar for produktskade på ethvert annet grunnlag.
Produktansvaret kan beløpsmessig ikke overstige dekningen på Northcom’ produktansvarsforsikring.

Kunden er pliktig til uten ugrunnet forsinkelse, skriftlig å meddele Northcom, at kunden kjente til:

• at det skjedde en skade som ble forårsaket av det innkjøpte produktet
• at en tredjepart påstår, at det inntraff en slik skade,
• at det foreligger en risiko for at det kan inntreffe en slik skade.
I den utstrekning Northcom kan pådra seg ansvar ovenfor tredjemann, er kunden forpliktet til å holde Northcom’ skadesløs i samme utstrekning, som Northcom’ ansvar er begrenset til i henhold til
dette punktet.

13) Ansvarsbegrensning
Northcom er under ingen omstendighet (med direkte eller indirekte tilknytning til det leverte, bruksområder eller Northcom’ produkter for øvrig) ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader som:
• tap av fortjeneste
• tap av goodwill,
• midlertidig stans i virksomheten,
• forvrengning av meldinger,
• ikke oppnådde besparelser
• eller liknende.
Northcom frasier seg også alt ansvar for tap av data eller kostnader i forbindelse med tilbake stilling av disse.
Northcom’ ansvar for tap eller skade er beløpsmessig begrenset til 25% av det beløpet kunden har betalt for den varen eller tjenesten (eller brudd på den samme) som kravet baseres på. Uansett størrelsen på erstatningen for tjenesten eller produktet er Northcom’ totale ansvar. Begrenset til NOK 1 000 000.

14) Retur
Varer kan kun returneres til Northcom etter at returen er avtalt skriftlig, og at returen skjer innen 6 måneder.
Returnerte forsendelser må ikke være brutt og må være i uskadet originalemballasjen, med informasjon om opprinnelig ordre- og/eller fakturanummer.

Northcom forbeholder seg retten, ved kreditering av en retur, å ta en returavgift tilsvarende 20% av fakturaverdien.

15) Force majeure
Northcom er ikke ansvarlig ovenfor kunden når følgende omstendigheter inntreffer, etter at avtalen er inngått, og som hindrer eller umuliggjør oppfyllelse av avtalen; krig og mobilisering, opprør eller uroligheter, terroraksjoner, naturkatastrofer, streik og lock out, varefeil, mangler eller forsinkelser ved leveranser fra underleverandører, brann, manglende transportmuligheter, valutarestriksjoner, import- og eksportrestriksjoner, dødsfall, sykdom eller nøkkelpersonells avgang, datavirus eller andre omstendigheter Northcom ikke direkte kan kontrollere eller styre over. I et slikt tilfelle har Northcom rett til å utsette leveransen til hinderet er borte eller alternativt ansvarsfritt heve deler av eller hele avtalen.


16) Tvist
Eventuell tvist mellom Northcom og kunden skal i første omgang forsøkes forlikt i en forhandling mellom partene. Hvis ikke det lykkes, via norsk rettsvesen lokalisert på leverandørens hjemsted.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×